Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forretningsorden

Reddernes Fagforening har en forretningsorden for organisation, arbejdsopgaver, udvalg, bestyrelsesmøder, ekstraordinære bestyrelsesmøder, ansvar og pligter, information og mødeadfærd.

Organisation


Redderens Fagforening har kun én interesse, og det er at varetage medlemmernes ønsker og behov på demokratisk vis. Medlemmerne vælger en bestyrelse, som sidder to år ad gangen ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor der skal udpeges formand, næstformand, kasserer.

Bestyrelsen er entydigt det besluttende organ mellem generalforsamling/årsmøder. Alle væsentlige beslutninger skal træffes i og af bestyrelsen, herunder ansættelser og afskedigelser.Arbejdsopgaver og bestyrelse


Formanden leder bestyrelsens arbejde og repræsenterer RF udadtil i forhold til medlemmer og pressen.

På møderne er formanden ordstyrer og skal sørge for, at alle kommer til orde. Det er formandens opgave at tegne den trufne beslutning op for hvert punkt på dagsordenen og sikre, at det kommer til referat.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder senest en uge før mødet. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for mødet. 

Næstformanden overtager formandens ledelsesopgaver under formandens fravær eller sygdom, indtil formanden er tilbage, eller der kan vælges en ny formand.

Kassereren, der løbende overvåger økonomien, udfærdiger regnskab og kommer med forslag til budget.

Ved nedsættelse af udvalg fastsætter bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde betingelserne og tidsplan for udvalgsperioden samt aftale om opfølgning og tilbagemelding.

Bestyrelsen kan også beskrive formål, mål, succeskriterier, evaluering og økonomi eller lignende.

Én fra bestyrelsen skal minimum være repræsenteret i et udvalg nedsat i bestyrelsen. Formanden for udvalget har ansvaret overfor bestyrelsen.

Den enkelte skal som områdeansvarlig sikre, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver opdateret med relevante oplysninger og problemstillinger som udvalget støder på undervejs.

 

Bestyrelsesmøder og beslutninger


Møderne ledes af formanden.

Bestyrelsen afholder som udgangspunkt møder 2. tirsdag i måneden, dog mindst 4 møder om året

Indkaldelse og dagsordenen udsendes senest en uge før mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer kan komme med ønsker til dagsordenen. Det skal dog være formanden i hænde senest 10 hverdage før mødet.

Formanden fastsætter selv den endelige dagsorden. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Godkendelse af referatet fra foregående møde

 3. Orientering fra formanden

 4. Sager til orientering, behandling eller beslutning

 5. Foreningens økonomi

 6. Eventuelt

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Heraf skal formanden for bestyrelsen være til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Fraværende bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret, men kan via et bestyrelsesmedlem fremkomme med deres holdninger til dagsordenen.

Referat udsendes senest 10 arbejdsdage efter mødet. Endelig godkendelse sker på det næste bestyrelsesmøde. Dagsorden, mødedeltagere samt de fraværende indføres i referatet.

Referatet skal indeholde sagsfremstilling, hovedsynspunkter og konklusioner. Der skal være konklusion på alle dagsordenens punkter.

 

Ekstraordinære bestyrelsesmøder


Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder af formanden eller på anbefaling af bestyrelsesmedlemmerne. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. Møderne kan foregå som telefon- eller videomøder.

 

Ansvar og pligter


Medlemmerne af bestyrelsen har tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger og skriftligt materiale, personlige oplysninger om medlemmer eller ansatte indenfor virksomheden ikke må viderebringes under nogen form. 

Det påhviler det enkelte medlem af bestyrelsen at sørge for at være opmærksom på habilitetsregler, således der ikke er tvivl om beslutningsgrundlaget for en given beslutning.

Foto: Anders Brohus

Information

Nyhedsbrev udsendes til medlemmerne hver anden måned, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning. De ordinære nyhedsbreve kan for eksempel indeholde orientering fra bestyrelsesmøderne samt om forhold, der skønnes at have almen branchemæssig eller faglig interesse for medlemmerne.

For at sikre en ensartet linje i forhold til pressen er det formand eller næstformand i formandens fravær, der kan udtale sig til pressen. I særlige tilfælde kan bestyrelsesmedlemmer, efter bemyndigelse fra formand eller næstformand udtale sig til pressen.

 

Mødeadfærd


For at få effektive og udbytterige bestyrelsesmøder som muligt gælder følgende grundlæggende regler for mødeadfærd.

 1. Vise respekt for andres tid f.eks. ved at meddele, hvis man bliver forsinket/forhindret

 2. Undlade at tale i mobiltelefon/sende og eller modtage besked over mobiltelefon under møder

 3. Markere overfor ordstyrer, hvis man ønsker ordet

 4. Holde sig til emnet

 5. Overholde deadlines

 6. Overholde aftaler

Være loyal overfor indgåede aftaler i bestyrelsen 

Foto: Anders Brohus

Vores mærkesager

 • Fælles brancheoverenskomst

 • At få den professionsbachelor i paramedicin, vi har været med til at få i hus, til at blive så god som mulig

 • Bedre løn- og arbejdsvilkår

 • Mere uddannelse og efteruddannelse

Hvad går dit kontingent til?

Dit kontingent går til en fagforening, der kun arbejder for at forbedre reddernes arbejds- og lønvilkår. 

Tilmeld dig - og få tre måneders gratis fagforening

Med dit medlemskab får du ikke alene A-kasse, forsikring og faglig hjælp i faglige sager. Du støtter også Reddernes Fagforenings arbejde for bedre vilkår for de danske ambulance- og ST-reddere.

De første tre måneder er gratis.